Regler for fiskeri i Kalkgraven

Reglement for fiskeri i Karlstrup Sø

                                                            Formål.

Disse regler har til formål :

At sikre ro og orden ved Karlstrup Sø

At værne om dyr og planteliv på arealet.

At sikre den bedste og mest hensigtsmæssige brug af sø og arealer som fritidsområde.

Regler for Fiskeri

               1.

Fiskeri i Karlstrup sø er kun tilladt for medlemmer af Solrød Sportsfiskerklub, Regnbuen med gyldigt medlemskort, eller gyldigt korrekt udfyldt dag- eller gæstekort, der ALLE skal bæres synligt på tøjet under fiskeriet. Alle har pligt til at få disse kontrolleret på begæring.

                     2.

Fiskeri er kun tilladt fra 1 time før solopgang til 1 1/2 time efter solnedgang. Bestyrelsen kan ved meddelese i klubbladet tillade medlemmer natfiskeri i en given periode.

                      3.

Der må i søen kun fiskes med flue, spin, bombarda, bobleflåd, én ophængerflue er tilladt. Al anden form for fiskeri er forbudt.

Alle former for orm, powerbait, majs, rejer, sildestykker eller anden naturlig agn er strengt forbudt og vil medføre øjeblikkelig eksklusion af klubben. 

                       4.

Fiskeri fra båd, flåde eller ligende er strengt forbudt, ligesom etablering af fast standplads er forbudt. Decideret vadefiskeri er forbudt.(Det tillades dog at stå i f.eks. gummistøvler umiddelbart i vandkanten, f.eks. nedenfor skrænterne).

Det er kun tilladt at genudsætte ubeskadigede fisk, når disse er i absolut levedygtig stand. Levende ørreder må IKKE opbevares i net eller lignende.

                      5.

Det er kun tilladt at genudsætte ubeskadigede fisk, når disse er i absolut levedygtig stand. Levende ørreder må IKKE opbevares i net eller lignende.Det er kun tilladt at genudsætte ubeskadigede fisk, når disse er i absolut levedygtig stand. Levende ørreder må IKKE opbevares i net eller lignende.

                       6.

Der må max. hjemtages 2 stk. fisk pr. fiskedag pr. fisker. Og max. 10 stk. i alt pr. kalendermåned. Er et af disse krtierier opnået, skal fiskeriet umiddelbart ophøre. Hver fisker må kun anvende én stang til fiskeriet pr. person. Monterede og ikke anvendte stænger må stå ubenyttede klar til brug.

                       7.

Dagkortfiskere skal bære fiskekortet synligt under fiskeriet. Ellers gælder de samme regler som for medlemmer.


                     8.

KREBS er fredet hele året. Bestyrelsen kan ved offentliggørelse i klubbladet give dispension herfor.

Isfiskeri er strengt forbudt.

                       9.

FREDNING : Søen er fredet i 1 uge før Premieren første søndag i maj kl. 07.00 og i 1 uge før Klubmesterskabet sidste søndag i septemper kl. 07.00.

Ifølge vores kontrakt med Naturstyrelsen har publikum ret til at købe dagkort til ALLE dage udenfor fredningsperioderne, hvor medlemmer må fiske.

Der sælges max. 10 stk. dagkort pr. dag. Der er særlige til premieren og klubmasterskabet og kan kun købes hos formanden.

Samme regler gælder for gæstekort med undtagelse af premieredagen og klubmesterskabet, hvor gæstekort ikke kan anvendes.

Kun medlemmer af klubben kan deltage i klubbens konkurencer.

Klubben har fiskeretten i Karlstrup Kalkgrav.


Klubben har plads til 250 medlemmer. Vi har i øjeblikket ingen venteliste.

Hos Q8 på Motelvej 1


2690 Karlslunde kan du købe dagkort til Karlstrup Sø.


Fiskeri uden gyldigt dagkort er ulovligt og meldes til politiet.            


ORDENSREGLER.

1.

Al færdsel og fiskeri ved søen sker på eget ansvar.


2.


Ophold og færdsel ved søen, skal ske under størst mulig hensyntagen til bevoksninger af enhver art, dyreliv og planter. Særligt hensyn skal tages til fugles redepladser, æg og afkom. Den lille ø på vestsiden er ubetinget fredet og må ikke betrædes.

Afkrogning af fisk skal ske i vandet. Fisk må ikke løftes ud af vandet før genudsætning. Tages fisken ud af vandet, skal den hjemtages og tæller med i den daglige kvote.3.


Det påhviler alle medlemmer at sætte sig ind i Naturstyrelsens regler ved opslagene ved søen og ubetinget efterleve disse.


4.


Tilsidesættelse af de i reglementet givne bestemmelser, kan medføre eksklusion af klubben.


5.


Henstillinger, anvisninger og påbud givet af klubbens kontrollører skal ubetinget og straks efterkommes. Dag- og gæstekortfiskere er forpligtiget til på samme vis at følge klubbens love og regler.

I modsat fald er kontrolløren berettiget til omgående at bortvise pågældende.