Regler for fiskeri.

Reglement for fiskeri i Karlstrup Sø


                                                            Formål.

Disse regler har til formål :

  • At sikre ro og orden ved Karlstrup Sø
  • At værne om dyr og planteliv på arealet.
  • At sikre den bedste og mest hensigtsmæssige brug af sø og arealer som fritidsområde.

Regler for Fiskeri

               1.

Fiskeri i Karlstrup sø er kun tilladt for medlemmer af Solrød Sportsfiskerklub, Regnbuen med gyldigt medlemskort, samt gyldigt, korrekt udfyldt dag- eller gæstekort, der ALLE skal bæres synligt på tøjet under fiskeriet, og alle har pligt til at få disse kontrolleret på begæring.Fiskeri i Karlstrup sø er kun tilladt for medlemmer af Solrød Sportsfiskerklub, Regnbuen med gyldigt medlemskort eller gyldigt og korrekt udfyldt dag- eller gæstekort, der ALLE skal bæres synligt på tøjet under fiskeriet. Alle har pligt til at få disse kontrolleret på begæring.

                 2.

Fiskeri er kun tilladt fra 1 time før solopgang til 1 1/2 time efter solnedgang. Bestyrelsen kan ved meddelese i klubbladet tillade medlemmer natfiskeri i en given periode.

                 3.

Der må i søen kun fiskes med flue, spin og bobleflåd, bombarda flåd, én ophængerflue er tilladt. Al anden form for fiskeri er forbudt.

Alle agn der indeholder duftstoffer, alle former for orm, powerbait , duftstoffer, majs, rajer sildestykker eller anden naturlig agn er strengt forbudt og vil medføre øjeblikkelig eksklusion af klubben. Som eksempel på kunstagn, der indeholder duftstoffer og derfor ikke må andvendes. Her kan f.eks nævnes Jig-haler (gummidyr) af mærket powerbait.


                     4.

Fiskeri fra båd, flåde eller ligende er strengt forbudt, ligesom etablering af fast standplads er forbudt. Decideret vadefiskeri er forbudt.(Det tillades dog at stå i f.eks. gummistøvler umiddelbart i vandkanten, f.eks. nedenfor skrænterne).

                5.

Det er kun tilladt at genudsætte ubeskadigede fisk, når disse er i absolut levedygtig stand.

Afkrogning af fisk skal ske i vandet. Fisk må ikke løftes ud af vandet før genudsætning. Tages fisken ud af vandet, skal den hjemtages og tæller med i den daglige kvote.
Levende ørreder må IKKE opbevares i net eller lignende.

                 6.

Der må max. hjemtages 2 stk. fisk pr. fiskedag pr. fisker. Og max. 10 stk. i alt pr. kalendermåned. Er et af disse krtierier opnået, skal fiskeriet umiddelbart ophøre. Hver fisker må kun anvende én stang til fiskeriet pr. person. Monterede og ikke anvendte stænger må stå ubenyttede klar til brug.

                  7.

KREBS er fredet hele året. Bestyrelsen kan ved offentliggørelse på hjemmesiden give dispension herfor.

Isfiskeri er strengt forbudt.

               8.

FREDNING : Søen er fredet i 1 uge før Premieren første søndag i maj kl. 07.00 og 1 uge før Klubmesterskabet sidste søndag i septemper kl. 07.00.

Ifølge vores kontrakt med Naturstyrelsen har publikum ret til at købe dagkort til ALLE dage udenfor fredningsperioderne, hvor medlemmer må fiske.

Der sælges max. 10 stk. dagkort pr. dag. Der er særlige til premieren og klubmasterskabet og kan kun købes hos formanden.

Samme regler gælder for gæstekort med undtagelse af premieredagen og klubmesterskabet, hvor gæstekort ikke kan anvendes.

Kun medlemmer af klubben kan deltage i klubbens konkurencer.

Ordensregler

1.

Al færdsel og fiskeri ved søen sker på eget ansvar.


2.


Ophold og færdsel ved søen, skal ske under størst mulig hensyntagen til bevoksninger af enhver art, dyreliv og planter. Særligt hensyn skal tages til fugles redepladser, æg og afkom. Den lille ø på vestsiden er ubetinget fredet og må ikke betrædes.
3.


Det påhviler alle medlemmer at sætte sig ind i Naturstyrelsens regler ved opslagene ved søen og ubetinget efterleve disse.


4.


Tilsidesættelse af de i reglementet givne bestemmelser, kan medføre eksklusion af klubben.


5.


Henstillinger, anvisninger og påbud givet af klubbens kontrollører skal ubetinget og straks efterkommes. Dag- og gæstekortfiskere er forpligtiget til på samme vis at følge klubbens love og regler.

I modsat fald er kontrolløren berettiget til omgående at bortvise pågældende.

Hos Q8 på Motelvej 1


2690 Karlslunde kan du købe dagkort til Karlstrup Sø.


Fiskeri uden gyldigt dagkort er ulovligt og meldes til politiet.